Публічна оферта

про надання добровільної благодійної пожертви (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)

 

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту Громадської спілки «Федерація баскетболу України», в мережі Інтернет:  https://www.fbu.com/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Громадської спілки «Федерація баскетболу України», код ЄДРПОУ 16485927 (далі іменована – Організація), в особі Генерального секретаря Драбіковського Володимира Валентиновича, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва – здійснення Благодійником добровільного грошового переказу для досягнення та реалізації цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Організацією.

3. Способи внесення благодійної пожертви є одноразовий платіж.

4. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та  повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

6. Права та обов'язки Організації:

6.1. Організація має право:

 

6.2. Організація зобов'язана:

7. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.

8. Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

9. Термін збору коштів:

Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

10. Мета збору та порядок використання благодійних пожертвувань:

Організація здійснює збір коштів для

11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Організації надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Організацією у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Організація може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.

12. Усі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійних пожертв, несе Благодійник.

13. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним при перерахуванні добровільної благодійної пожертви.

14. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.  Організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

15. Акцепт також означає, що Благодійник – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а) з наступним:

16. До відносин між Благодійником і Організацією застосовуються положення українського законодавства.